Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu

A LOGOPÉDIAI MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE

A kerületi sajátos nevelési igényű gyermekeinek logopédiai igényeit jelenleg 14 logopédus látja el.

Munkánkat négy területen végezzük:

 • tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak ellátása az anyaintézményben
 • intenzív komplex logopédiai ellátás a Kékvirág Óvoda két logopédiai csoportjában
 • intenzív komplex logopédiai ellátás a Fekete István Általános Iskola 1-8. évfolyamán működő logopédiai osztályaiban, és a Harmat Általános Iskola kifutó logopédiai osztályaiban
 • integrált gyermekek/tanulók logopédiai ellátása a kerület különböző intézményeiben

Terápiás tevékenységünkön túl részt veszünk tanítványaink versenyekre, szereplésekre való felkészítésében, felkérésre zsűrizünk a szépkiejtési-, szépolvasó-, versmondó versenyeken, tanácsot adunk, tájékoztatást nyújtunk a tanítványaink szülei, tanárai részére, valamint részt veszünk csoportjaink, osztályaink iskolai, és iskolán kívüli programjain.

Céljaink:

 • a beszédfélelem oldása,
 • a nyelvi-kommunikációs készség javítása,
 • beszédhibák korrigálása,
 • a zavart, vagy hiányosan működő részképességek kiküszöbölése, komplex fejlesztése,
 • az olvasás – írás – számolás zavarok és a velük járó másodlagos pszichés sérülések megelőzése

Munkánk szoros együttműködésen alapul tanítványainkkal, tanítványaink szüleivel, pedagógusaival, és a többi tanítványaink fejlődését szolgáló szakemberrel.

1) INTENZÍV ÓVODAI LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS

A X. kerületben bevált gyakorlat, hogy évente ismétlődő előszűrést végeznek a Szakszolgálatban dolgozó logopédusok a kerület összes óvodájában. A szűrés lényege; a beszédszervi állapot megfigyelése, az artikuláció vizsgálata, az akusztikus, verbális és vizuális emlékezet felmérése. Az előszűrés kapcsán a logopédusok képet kapnak azokról a gyermekekről, akiknek intenzív, fejlesztő logopédiai óvodai ellátásra van szükségük. Vizsgálatra küldik a gyermekeket Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Bizottság, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményéhez. A Beszédvizsgálóban megállapítják a sajátos nevelési igényt, beszédfogyatékosságot, akkor kerülhetnek felvételre a fejlesztő logopédiai csoportba a gyermekek. A szülőkkel való megbeszélés után óvodai logopédiai koordinációs egyeztetés történik.

Az óvodai logopédiai csoport célja:

A részképesség zavarokkal rendelkező, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek átmeneti jellegű, prevenciós, nevelése annak érdekében, hogy képességeik fejlesztésével alkalmassá váljanak az iskolai életre.

Az óvodai logopédiai csoport feladata:

 • a részképesség zavarokból adódó pszichés és szocializációs problémák csökkentése, enyhítése a sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekeknél,
 • a mozgás és kommunikáció megsegítése,
 • beszédindítás, nyelvi és vizuomotoros fejlesztés.

A prevenciós tevékenység lényege az úgynevezett "visszanyúlás" a korábbi biztos alapokhoz, majd erre támaszkodva kezdődik a fejlesztési irány felépítése.

A Kékvirág Óvoda prevenciós programjában elsődleges a játékos képességfejlesztés, mivel a játékon keresztül sokkal szabadabban, kötetlenebbül történik a hiányzó részképességek kialakítása, illetőleg a hátrányok egyéni leküzdése. A fejlesztés megoszlik az óvodapedagógus és a logopédus között. Minden fejlesztő munka játékos, és áthatja a gyermekek egész napját.

A logopédiai fejlesztő munka és az óvodai nevelőmunka párhuzamosan együtt halad. A fejlesztés egyénre szabott, egyénileg kivitelezett, a gyermek aktuális tempójához igazított, differenciált.

Az óvodai intenzív logopédiai fejlesztés lehetővé teszi, hogy a gyermekek egy része többségi általános iskolában kezdheti el az iskolai tanulmányait, mert az óvodai logopédiai ellátásban lehetőség van arra, hogy a beszédhibát és a részképesség zavarokból adódó hiányosságokat az iskolai oktatás előtt korrigáljuk.

Azok a gyermekek, akiknek további intenzív logopédiai ellátásra van szükségük, a kerület logopédiai osztályában kezdhetik el általános iskolai tanulmányikat.

2) LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE KŐBÁNYÁN

A logopédiai osztályokban részképességek fejlesztésével, nyelvi deficitek, beszédhibák javításával,magatartási-pszichés problémák megértő kezelésével, figyelemkoncentráció növelésével

MENTŐCSÓNAKOT

nyújtunk a nyelvfejlődési zavarral küzdő SNI tanulók számára

1995/96-os tanévtől működnek logopédiai osztályok – felmenő rendszerben 8. osztályig, évfolyamonként 1-1 osztállyal, - a Fekete István Általános iskolában. Ezekbe az osztályokba a FPSZ Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye, (1077 Bp, Izabella utca 1.) szakvéleménye alapján a beszédfogyatékos tanulók kerülnek beiskolázásra, szülői beleegyezéssel.

Az osztályok létszáma maximáltan 15 fő, amelyekben logopédiai szemléletű diszlexia prevenciós, vagy reedukációs programra épülő oktatás folyik.

Az olvasás – írás tanítás alapja a hangoztató – elemző – összetevő, szótagolást alapul vevő Meixner-módszer.

Ezekbe az osztályokba járó tanulókat megfelelő képzettségű pedagógusok nevelik-oktatják.

A tanítók munkájához szervesen kapcsolódnak a logopédusok. Ők biztosítják a szakvéleményekben kijelölt fejlesztési feladatok ellátását, megvalósítását. (kijelölt óraszámok, csoportmunka és egyéni fejlesztési területek szerint) Az idegen nyelv oktatása (német) a 4. évfolyamon kezdődik, ahol főképp a szóbeliségen van a hangsúly. Az írásbeliség az 5. évfolyamtól követelmény.

A logopédiai osztály olyan sajátos nevelési igényű gyermekek számára jött létre, akiket a nyelvi fejlődés zavarára visszavezethető beszédfogyatékosság és ebből következően tanulási nehézség veszélyeztetettség hátráltat az iskolai tananyag elsajátításában. (diszlexia – diszgráfia – diszkalulia veszélyeztetettek.)

A tananyag megegyezik a többségi osztályok tananyagával, de a haladás lassított, több idő jut a gyakorlásra. Emellett egyéni, illetve kiscsoportos logopédiai terápiás órák keretében a beszédhibák javítása és az alap-kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához szükséges képességek intenzív fejlesztése történik. (délelőtt, a tanítási időben, egységben az osztálymunkával.)

Alsó tagozaton minden osztály mellett egy teljes munkaköri időben dolgozó logopédus végzi a fejlesztő munkát.

Az írás-olvasás tanítása a Meixner-módszerrel történik, mely bizonyítottan leginkább alkalmazkodik a magyar nyelv sajátosságaihoz, a nyelvi rendszer tanulásának megkönnyítéséhez. Ez a hangoztató-elemző-összetevő módszer, mely a hang-betű-kiejtés összekapcsolódására épít, a szótagoláson, helyes tagoláson át vezeti a tanulót a szavak, toldalékok, mondatok, szöveg feldolgozásának szintjéig.

Nagyon fontos a diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia veszélyeztetett gyermekek időben történő diagnosztizálása, mielőbb az osztályba kerülése, a maximális hatékonyságú ellátása érdekében; mivel az olvasás-írás elsajátítása erősen befolyásolja az iskolai teljesítményt a többi tantárgyban is.

A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia az a jelenség, amikor a gyermek az olvasás-írás-számolás tanulásában jóval elmarad azoktól az elvárásoktól, amelyre adottságai, a tanulásra szánt idő és gyakorlási mennyiség feljogosítanák. A részképesség zavarok súlyosságuktól, kiterjedtségüktől, a felismerés, és ellátás optimális idejétől függően rendeződhetnek, vagy akár okozhatnak további nehézségeket a tanulásban.

Iskolánkban ezért, a logopédiai osztályokat felső tagozaton is működtetjük, ha a gyermeknek a Bizottsági kontroll vizsgálat alapján további intenzív logopédiai megsegítése szükséges, akár a 8. évfolyam végéig.

Felső tagozaton elválik egymástól a tanóra, és a logopédiai terápia. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés a tanítási időn túl, délután történik. A terápia során az olvasásban, írásban előforduló esetleges betűtévesztések korrekciója, az olvasástechnika, a szövegfeldolgozás, a szövegértés javítása, az írott, és a beszélt nyelv grammatikájának, valamint a kifejező beszédnek a további fejlesztése történik.

3) UTAZÓ LOGOPÉDUSOK AZ INTEGRÁLT SNI TANULÓK ELLÁTÁSÁBAN

A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekek, tanulók egy része a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a X. kerületi többségi nevelési-oktatási intézményekben. Számukra a logopédiai ellátást utazó logopédusaink biztosítják.

Intézményünk az ellátandó gyermekek, tanulók létszámának felmérése után megszervezi a logopédiai ellátást, kijelöli a logopédust, és megállapítja az óraszámot a szakértői javaslatnak megfelelően. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eljutni minden kerületi óvodába és iskolába.

A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai diagnosztikus mérések nyomán készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni formában (1-3 fő) valósulnak meg.

A gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozáson túl a többségi intézmények pedagógusaival, szükség esetén a tanuló szüleivel való folyamatos konzultáció, a szakértői vélemények értelmezése, a munkánk alapját képező egyéni fejlesztési tervek megismertetése, a tanórákon történő hospitálás, segítségnyújtás is hozzátartozik az utazó logopédus feladatköréhez.

A komplex logopédiai terápia segítségével, a tanulási képességek megalapozása nyomán segítjük megvalósítani a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelkedők számára az esélyegyenlőség megteremtésével az iskola sikeres elvégzését, a pályaválasztás, szakmatanulás előkészítését, ennek nyomán az érintettek sikeres társadalmi integrációját.