Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, KONDUKTORI HÁLÓZAT

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egy része a Szakértői Bizottságok szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a X. kerületi többségi nevelési-oktatási intézményekben: óvodákban és általános iskolákban. Számukra a komplex gyógypedagógiai és logopédiai ellátást utazó gyógypedagógusaink és logopédusaink biztosítják. Az ellátás jogosultságát a Szakértői Bizottságok határozzák meg.

Intézményünk minden tanév elején az ellátandó gyermekek, tanulók létszámának felmérése után megszervezi az utazó gyógypedagógiai és logopédiai ellátást, kijelöli az ellátást végző szakembert, és megállapítja az óraszámot a szakértői javaslatnak és törvényi előírásnak megfelelően. Azok a gyermekek, tanulók, akik tanév közben kapnak sajátos nevelési igényt igazoló szakvéleményt, folyamatosan kerülnek be az ellátás rendszerébe. A foglalkozások a gyermek, tanuló óvodájában, iskolájában zajlanak, az adott intézmény pedagógusaival egyeztetett időpontokban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eljutni minden kerületi óvodába és iskolába.

A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai mérések nyomán készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni vagy kiscsoportos formában (1-4 fő) valósulnak meg.

A gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozáson túl a többségi intézmények pedagógusaival, szükség esetén a gyermek, tanuló szüleivel való folyamatos konzultáció, a szakértői vélemények értelmezése, a munkánk alapját képező egyéni fejlesztési tervek megismertetése, a tanórákon történő hospitálás, segítségnyújtás is hozzátartozik az utazó gyógypedagógus és logopédus feladatköréhez.

A komplex gyógypedagógiai és logopédiai terápia segítségével, a tanulási képességek megalapozása nyomán segítjük megvalósítani a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelkedők számára az esélyegyenlőség megteremtésével az iskola sikeres elvégzését, a pályaválasztás, szakmatanulás előkészítését, ennek nyomán az érintettek sikeres társadalmi integrációját.

AZ ELLÁTÁS HELYSZÍNE

SNI gyermekeket/tanulókat a többi gyermekkel/tanulóval együtt nevelő X. kerületi óvodák és általános iskolák.

AZ ELLÁTÁS CÉLCSOPORTJA

Azok a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól az általános iskola befejezéséig, akiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg.

AZ ELLÁTOTTAK KÖRE

 • testi fogyatékos gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott
 • autizmussal élő gyermek
 • halmozottan fogyatékos gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás
 • kóros hiperkinetikus gyermek

AZ UTAZÓTANÁRI SZOLGÁLAT SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
 • szomatopedagógia szakos
 • konduktor
 • logopédus

TÁRGYI FELTÉTELEK

 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket a központi intézmény eszköztárából állítanak össze

AZ ELLÁTÁS FORMÁJA

 • egyéni foglalkozás
 • mikrocsoportos foglalkozás (2-6 fő)

AZ ELLÁTÁS IDŐKERETE

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.sz. melléklet, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 138. § , továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében javasolt időkeret, a gyermek szükségletei, illetve a fenntartó által biztosított óraszám határozza meg.

Az utazó gyógypedagógus órarendjének összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek

 • életkorát
 • napirendjét
 • órarendjét
 • sérüléséből adódóan a terhelhetőségét
 • a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását
 • a többségi intézmények helyi adottságait.
 • AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK FELADATA

  A GYERMEKKEL/TANULÓVAL VALÓ FOGLALKOZÁS

  • a fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés specifikus szempontú támogatása
  • a gyermek/tanuló megfigyelése
  • speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel/tanulóval való közvetlen foglalkozásokon
  • a gyermek/tanuló képességeinek megfelelő módszerek, technikák alkalmazása
  • a gyermek/tanuló terhelhetőségének figyelembevétele
  • a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása
  • az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése
  • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
  • a gyermek/tanuló haladásának folyamatos figyelemmel kísérése
  • speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása,
  • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése

  A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

  • a gyermek/tanuló megfigyelése a szülő kérésére
  • javaslat további vizsgálatokra
  • tanácsadás
  • segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
  • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről
  • rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan
  • javaslattétel az együttműködési módokra
  • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
  • megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan
  • segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában
  • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
  • szülői értekezleteken való részvétel, fogadóórák megtartása

  AZ INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGUSAIVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

  • a gyermek/tanuló megfigyelése az intézmény kérésére
  • segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
  • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
  • segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában
  • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
  • részvétel a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében
  • módszertani segítségnyújtás a tanuló haladásának elősegítése érdekében
  • sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása

  ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK

  • egyéni fejlesztési terv készítése, folyamatos frissítése
  • óvodai fejlesztés és iskolai ellátás esetén munkanapló és a törvény által előírt pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap betétlapjainak folyamatos vezetése
  • órarend készítése
  • pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz

  SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG, KAPCSOLATTARTÁS

  • folyamatos önképzés
  • az utazó gyógypedagógusok munkaközösségének értekezletein való részvétel
  • Szakirányú munkaközösségi értekezleteken való részvétel az anyaintézményben
  • szakmai napokon való részvétel
  • tanfolyamokon való részvétel
  • szakmai konferenciákon való részvétel
  • folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…)
  • a többségi intézmények szakmai életében való részvétel igény szerint