Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Nevelő-oktató munkánk mottója:

„Mindenkitől azt kell követelni, amit meg tud tenni”
(Exupery)

Röviden, tömören, ez a jelmondat fejezi ki leginkább az intézmény pedagógiai kultúráját, gyógypedagógiai szemléletmódját, toleranciáját, empátiáját, mely alapja a tanulókkal való egyéni bánásmód megvalósításának. Intézményegységünkben szegregáltan, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral és mozgássérüléssel élő tanulók nevelését-oktatását látjuk el. A gyermekek a Szakértői Bizottságok véleménye alapján kerülhetnek intézményünkbe. A bizottság a gyermek vizsgálatát az óvoda, általános iskola ajánlására vagy szülői kérésre végzi el.

Képzési profilunk

  • Általános Iskola 1-8 évfolyamon, tanulásban akadályozott gyermekek számára,
  • Általános Iskola l-8 évfolyamon, értelmileg akadályozott gyermekek számára,
  • Általános Iskola 1-8 évfolyamon, autizmus spektrumzavarral élők gyermekek számára összevont csoportban
  • Általános Iskola 1-8 évfolyamon, mozgássérült és értelmi sérült gyermekek számára összevont csoportban

Általános Iskolánk tevékenységének fő célja

Sajátos nevelési igényű tanulóinknak olyan elfogadó, gyermekközpontú, egyéni sajátosságaikhoz igazodó, egyben ösztönző pedagógiai légkört teremtsünk, melyben hozzásegítjük tanulóinkat önmagukhoz mérten készségeik, képességeik, személyiségük legmagasabb szintű fejlődéséhez.

A tanulóink iskolai nevelése-oktatása, fejlesztése

A NAT, az SNI kerttanterv és Irányelv alapján készült Intézményi Pedagógiai Programunkban foglaltak szerint, változatos módszerekkel, tanulásszervezési eljárásokkal történik. Nevelő oktató munkánkat az egyéni bánásmódra való törekvés, az elfogadó légkör, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

Az elméleti tudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szocializációra, a társadalmi integrációt, az esélyegyenlőséget segítő tevékenységekre, a személyiségfejlesztésre. A tanítás-tanulás folyamatában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt, a szemléltető, cselekedtető módszereknek központi szerepük van, fontos a kognitív tapasztalatszerzés. Az oktatás mellett terápiák, fejlesztő foglalkozások segítik a gyermekek fejlődését.

A tanulók saját fejlődési ritmusához alakított differenciált tanulásszervezés egyéni fejlesztési tervek alapján valósul meg, amelynek alapja a Szakértői véleményben megfogalmazott diagnózis, vélemény, javaslat, de emellett a saját tapasztalatok összessége is fontos.

Intézményünk által biztosított feltételek

Az általános iskola intézményegységében 10-13 fős osztályokban tanulnak a diákok. Családias, elfogadó légkörben, magasan képzett, több diplomás, tapasztalt gyógypedagógusok tanítják, nevelik a gyerekeket délelőtti tanítás és a délutáni foglalkozások során egyaránt. A tagozatokon a szülői igényeknek megfelelően napközis csoportokat működtetünk. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését segítik a változatos szakkörök, játék és sportprogramok. A tantermek berendezése kulturált, családias, maximális igényeket kielégítő. A tanulók asztalai mobilizálhatók, csoportos munkákhoz és egyéni fejlesztésre szükség szerint alakíthatók. Tanulóink széleskörű fejlesztését segíti a számítógépes szakoktatás, valamint az iskola könyvtára.

Iskolánk nyitott, lehetőséget biztosítunk a mindennapos kapcsolattartásra telefonon, üzenő füzeten, e-mail-en keresztül. Előzetes egyeztetés után pedig személyesen is. A szülőkkel évente több fórumon; rendezvényen, ünnepségen, közös programokon találkozunk. A folyamatos tájékoztatatás a honlapunkon, blogunkon, a szülői faliújságon keresztül valósul meg. A Nyílt nap keretében a szülők megtekinthetik a tanítási órákat, az iskola működését.