Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

Gyermekvédelem

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola szegregáltan működő gyógypedagógiai intézmény. Alapfeladatként végzi azoknak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a nevelését-oktatását, akik a Szakértői Bizottságok vagy a Kőbányai Nevelési Tanácsadó javaslata alapján kizárólag szegregáltan oktathatók eredményesen. Tanulóinkat elsősorban Budapest X. kerület közigazgatási területéről vesszük fel. Kőbánya az átlagnál rosszabb gazdasági adottságai erőteljesen kihatnak a szociális körülményekre. A tanulóközösség döntő többsége hátrányos szociokulturális közegből érkezik. A családok nagyon sok nevelési kérdésben nem érzik magukat kompetensnek, rengeteg feladatot hárítva ezzel az iskolára. Az intézmény sajátos helyzetéből adódóan a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokban a prevenció, a felvilágosító munka prioritása hangsúlyos.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

A köznevelési törvény meghatározza a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ennek értelmében fel kell deríteni a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, pedagógiai eszközökkel kell törekedni a káros hatások megelőzésére, illetőleg egyensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kell kezdeményezni.

A gyermekvédelmi törvény az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a gyermekvédelmi alapellátásokhoz sorolja, éppen ezért elengedhetetlen, hogy az intézmény jó kapcsolatokat építsen a gyermekek lakóhelyének megfelelő gyermekjóléti szolgálatokkal. Velük együttműködve lehet csak eredményes a gyermekek családi hátterének megismerése és annak elősegítése, hogy anyagi ok miatt gyermek ne kerüljön ki a családjából.

Tekintettel arra, hogy tanulóink értelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek és nagyrészük szociálisan is hátrányos helyzetű, a gyermekvédelmi munka intenzitása meghatározó tényező nevelő-oktató munkánkban.

A feladatokat gyermekvédelmi felelős látja el összhangban a nevelőtestület többi tagjával, elsősorban az osztályfőnökökkel.

Segítőik:

 • a gyermekjóléti szolgálatok,
 • a családgondozók,
 • az Önkormányzatok (több kerület illetékesei),
 • a kisebbségi önkormányzatok,
 • az iskolaorvos,
 • a rendőrség,
 • a család.

Kiemelt feladatok

 • prevenció – minden tanév elején – felméréssel
 • a veszélyeztetett, hhh tanulók helyzetének folyamatos ellenőrzése
 • gyors ügyintézés a megfelelő segítség igénybevételével
 • kapcsolattartási módok keresése és megtalálása a szülőkkel – lehetőség szerint személyesen
 • segélyezések és támogatások korrekt elbírálása
 • az indokolatlan mulasztások okának ellenőrzése és lehetőség szerinti megszűntetése
 • egészségnevelési program és drogellenes felvilágosító előadások szervezése