Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Iskolánk diákönkormányzatának feladatköre minden lehetséges módon segíteni a tanulók munkáját, kialakítani és képviselni álláspontjukat, érdeküket.

Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok számára, hogy sokszínű diákéletet, iskolaközösséget alakíthassanak ki. Célunk a tanulók élményhez juttatása, az iskola közösségi életének fejlesztése és a gyerekek neveltségi szintjének és magatartásának javításához való hozzájárulás.

Sok tartalmas programmal próbáljuk színesíteni, gazdagítani diákjaink iskolai, illetve iskolán kívüli életét. Tevékenységünk során a tanulói önállóság erősítése, a kezdeményezőképesség, a közösségi élet fejlesztése is középpontba kerül.

Az iskolán belül szervezett programjaink, rendezvényeink, ünnepekhez, aktualitásokhoz kapcsolódó megemlékezéseink a közösségkovácsolás fontos eszközei, szolgálják az egymás iránti tisztelet, tolerancia, megbecsülés, a nemzeti öntudat, hazaszeretet erősítését, és a széleskörű személyiségfejlesztést.

Az iskolán kívüli programok a gyerekek látókörének bővítését, közlekedési kultúrájuk fejlesztését, személyiségük kibontakoztatását, az élménynyújtást, a társadalomba való könnyebb, akadály-mentesebb integrációt, a kölcsönös elfogadást szolgálják. A helyes, illemtudó viselkedésre, az írott és íratlan szabályok betartására való neveléssel, és személyes példamutatással elősegítjük társadalmi elfogadottságuk mértékének növekedését.

Rendezvényeink segítik a helyi integrációs törekvéseket is. Programjaink rendszeres résztvevői a tanulásban akadályozottak mellett az értelmileg akadályozottak is. Az iskolai és intézményen kívüli közös tevékenységek során a tanulók megismerhetik egymást, nő a toleranciájuk egymás iránt. Arra törekszünk, hogy az értelmileg akadályozottak tagozata is az iskolai élet meghatározó, szerves, aktív része legyen.

Diákjaink neveltségi szintjének javítása érdekében segítséget nyújtunk a házirend betartatásában is. Havi értékelő gyűléseket tartunk, ahol a kiemelkedő, példamutató teljesítményeket dicsérjük, példaértékűvé állítjuk, kulturális programokkal jutalmazzuk, a negatívumokat elmarasztaljuk.

Munkánkat havi lebontású munkaterv szerint végezzük.

Állandó iskolán belüli programjaink:

  • Október 6. – megemlékezés
  • Október 23. - megemlékezés
  • Télapó ünnepség
  • Karácsony
  • Gyereknap

Iskolán kívüli programjaink:

Kirándulások szervezée diákjaink részére. Ezen ismerkedünk Budapest és környéke nevezetességeivel; természetet járunk, moziba, múzeumba, színházba megyünk.