Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA BEMUTATKOZÁSA

Középfokú oktatás szakasza: 11-12. évfolyam

A képzésben résztvevő személyek

A Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságai jogerős szakvéleménye alapján értelmileg akadályozottak intézményeibe utalt (középsúlyosan értelmi fogyatékos) fiatalok 16 és 25 éves életkor között, akik a készségfejlesztő speciális szakiskola közismereti anyagot, illetve pályaorientációs tananyagot az érvényes kerettanterv szerint oktató 9 – 10 évfolyamát eredményesen befejezték, és a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn.

Fontos információ még, hogy súlyos mozgássérüléssel rendelkező tanulót nem áll módunkban fogadni, mert a szakiskola az emeleten található és ez a része az intézménynek nem akadálymentesített.

Személyi feltételek:

A csoportban két gyógypedagógus és egy pedagógiai asszisztens dolgozik.

Képzési idő

2 év szakképzési évfolyamon (11- 12. évfolyam)

A 11-12. évfolyamon a szövött tárgy készítő szakma alapjainak megismerése, a szakmai ismeretek elsajátítása, elméleti és gyakorlati képzés folyik. A műhelymunkában a szövés alapvető műveleteit sajátítják el a fiatalok. Képességeiknek megfelelően különböző munkafolyamatokat végeznek. Vannak, akik a szövéshez szükséges anyagok előkészítését, válogatását végzik, a jobb képességűek egyszerű szövőrámán tanulnak meg szőni, majd a munkatevékenységet a szövőgépen is gyakorolják. Rongyszőnyeg, lábtörlő szövését tanulhatják meg.

A következő tanévtől új szakmai képzések is bevezetésre kerülnek így tanulóink heti 20 óra gyakorlat keretében kapnak ismereteket a háztartástan, a szövés és az irodatechnikai eszközök kezelése témaköréből.

Folyamatos, kitartó munkavégzés az oktató-nevelő munka fő célja, a munkatevékenység az oktatás egész folyamatát áthatja. A tanulók a szövés munkafolyamatának elsajátítása mellett lehetőséget kapnak arra is, hogy szüleiknek, családtagjaiknak ajándékot készítsenek, illetve az intézménybe látogató vendégeknek az általuk készített gyönyörű rongyszőnyegekkel kedveskedjenek.

A szakképzés legfontosabb célja, hogy az értelmileg akadályozott fiatalok legyenek képesek jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére, a munkavégzésben örömet találjanak, jussanak minél több sikerélményhez, mindez segítse őket abban, hogy a társadalomba való beilleszkedésük zökkenőmentes legyen, illetve felkészítse az életkezdéshez őket.

A gyógypedagógusok célja, az iskolát elhagyó tanulók munkába állásának elősegítése illetve napközi otthonos vagy egyéb nappali ellátást nyújtó intézményekben való elhelyezésükhöz a szükséges segítség megadása. Az iskolai évek után tanulóink szoros nyomon követése.

A képzés célja

 • Az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a későbbi rehabilitációs, illetve védett munkahelyeken történő munkavégzés képességének elősegítésére.
 • Olyan egyszerű szakmai tevékenység alapjainak elsajátíttatása, ami a rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható.
 • Képessé tevés családi körben is végezhető bedolgozói munka végzésére, ami a fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelőmunkában való részvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti elő.

A képzés speciális sajátosságai

 • Minimális elméleti ismeret igényes tevékenység elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel történő elsajátíttatása.
 • Folyamatos szoktatás a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, figyelembe véve a fogyatékos személyiség tűrőképességét és az egyes fogyatékosok egyéni terhelhetőségét.
 • Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése.
 • Az egyéni képességek figyelembevételével történő fejlesztés.
 • A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú fejlesztés, gyógypedagógus aktív részvételével.
 • Munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismeretek elsajátíttatása, szakképzés

Követelmények

 • Legyen képes a tanuló a munkafegyelem és a munkavégzés alapvető szabályainak betartására.
 • Legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és baleset megelőző szabályok betartására.
 • Ismerje meg a különféle fonalakat és fonalként felhasznált anyagokat és legyen képes a megtanult munkafolyamat során szükséges fonal és szín kiválasztására.
 • Legyen képes a szövőszéket felnőtt aktív segítségével, felvetőszállal felvetni.
 • Legyen képes a szövési tevékenység önálló végrehajtására a szükséges segédeszközök segítségével.
 • Legyen képes a tervezett színek és minták megvalósítására a szövő tevékenység során.
 • Legyen képes az előírt tűréshatáron belüli párhuzamosság és tömöttség biztosítására a szövés során.
 • Legyen képes a fenti tevékenységeket algoritmizálva fázisaiban elkülönítve, szalagmunka jelleggel elvégezni.
 • Legyen képes a készárut csoportosítani, csomagolni, kereskedelmi forgalom számára felcímkézni.
 • Alapfokon tudatosuljon a tanulóban, hogy hasznos munkát végez, az általa előállított terméknek értéke van.
 • Alakuljanak ki fogalmai a teljesítményről, illetve a teljesítmény arányos juttatásról