Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


Általános Iskola értelmileg akadályozott tanulók számára (1-8. évfolyam)

A tanköteles korú középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatása - nevelése képességeikhez, szükségleteikhez igazodó, egyéni fejlesztési tervekkel, pedagógiai többletszolgáltatásokkal, differenciált nevelőmunkával biztosítjuk, hogy a gyermekek önmaguk képességeihez, lehetőségeihez mért optimális fejlődést elérjék.

Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztése a NAT és az Irányelvek alapján elkészült Helyi tantervben megfogalmazottak alapján történik. Az itt folyó pedagógiai tevékenységében a kommunikációs, a kognitív és szociális képességek fejlesztése, az önellátás készségeinek fejlesztése, a praktikus ismeretek közvetítése kiemelten hangsúlyos. Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

Az egyéni bánásmód elvére nagy hangsúly helyeződik, az egyén speciális nevelési szükségleteire, különleges gondozási igényére szabott eljárások, módszerek alkalmazásával azon képességek fejlesztése a fő cél, amelyek a személyiségük harmonikussá válását, az eredményes társadalmi integrációjukat elősegítik. A tanítás-tanulás folyamatában az élménybe ágyazott tapasztalatszerzésnek központi szerepe van, a módszerek közül a szemléltetés, a cselekedtetés kap nagy hangsúlyt. A napi foglalkozások rendje rugalmas, a mereven elkülönülő órák helyett a gyógypedagógusok szervezik meg a tanulók iskolai életét. A különböző tevékenységi formák az iskola helyi adottságaihoz, évszakokhoz, ünnepekhez igazodnak.

A csoportokban gyógypedagógiai tanárok és gyógypedagógiai asszisztensek dolgoznak. Munkájukat konduktor, logopédus és komplex személyiségfejlesztést végző gyógypedagógus segíti. Tantermeink barátságosak, jól felszereltek. Speciális fejlesztő eszközök, játékok, technikai berendezések is rendelkezésünkre állnak. Nagyméretű füves udvar, biztonságos szabadtéri játszóeszközök is segítik a gyermekeket. A szülőkkel partneri kapcsolatra törekszünk, kapcsolattartásunk mindennapos.

Célunk

 • A tanulók NAT 10 műveltségi területével, a kerettanterv tantárgyainak mindegyikével foglakoztatva lehetőleg jussanak el saját képességeik maximumára.
 • Minden tanuló – speciális igényeinek figyelembevételével – gyógypedagógiai megsegítéssel jusson el az alapfokú nevelés-oktatás szakaszának eredményes befejezésére.
 • Nevelésükben kiemelt cél a szűkebb környezetben való tájékozódás képességének kialakítása; a mindennapi élethelyzetek, feladatok megoldására való felkészítés; a szociális és egyéb hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenségek mérséklése.
 • Az elemi ismeretek és az önkiszolgálás alapvető formáinak elsajátítása, társas kapcsolatok kialakítása a közvetlen környezetben.
 • A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a szociális beilleszkedés megvalósítása.
 • A tanulóinkkal való együttlét legyen természetes, tiszteljük a másikban az "ő" egyéniségét, törekvéseit, vágyait. Közelebb szeretnénk hozni a gyermeket az önállósághoz, hogy a lehető legkönnyebben beilleszkedjenek a társadalomba.

A nevelő-oktató munka feladata

 • A tagozaton a nevelő-oktató munka kompetencia alapú fejlesztés keretén belül valósul meg.
 • Tanulóik általános ismereteinek szélesítése, megerősítése, az önálló tanulás, a megismerés módszereinek elsajátítása, alkalmazása a tanulók életkorának, fejlettségének megfelelően
 • A kulcskompetenciák a sikeres önmegvalósítást támogató készségek, képességek, attitűdök és adottságok készletét jelentik.
 • Feladatainkat a környezet megismerésével szoros kapcsolatban, az ismeretnyújtás folyamatában csak konkrét szemléltetéssel, cselekedtetéssel, játékosan, szükség szerint képek, filmek, számítógépes programok alkalmazásával valósítjuk meg.
 • A kommunikációs és szocializációs képességek valamint a pszichés funkciók fejlesztése.
 • A tanulók képességeikhez mért munkafolyamatokat hajtanak végre.
 • A képességek korrekcióját és fejlesztését egyéni és kiscsoportos formában valósítjuk meg.
 • A személyiség érzelmi és akarati oldalának fejlesztése, stabilizálása, önismeret, önértékelés erősítése, a testi-lelki egészség megőrzése,
 • Pályaorientáció terén: a tanulók érdeklődési körének, képességeinek megfelelő ellátási forma, esetleg munkatevékenység megtalálása.
 • Tanulóink felkészítése az eredményes szocializációra, társadalmi szerepvállalásra és a képességeiknek megfelelő önálló életvitelre.

A megvalósítás keretei

Céljaink megvalósításának elengedhetetlen feltétele olyan iskolai légkör kialakítása, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.

A mindennapos fejlesztő tevékenységünk középpontjában a tanulók kommunikációs és szocializációs képességeinek, készségeinek, pszichés funkcióinak, személyiségének fejlesztése, mozgásállapotuk javítása áll. Mindezzel egy időben a gyermek sajátosságainak figyelembe vételével a legmagasabb szintű ismeretátadásra törekszünk. Ennek érdekében – mivel az intézménybe kerülő gyermekek fejlettsége, sérüléseik, fogyatékosságuk strukturáltsága változatos képet mutat –, a tanítás – tanulás, fejlesztés során a lehető legnagyobb mértékű differenciálás megvalósítása mellett speciális, kiegészítő – fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, terápiás célú pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják a gyermekek, a tanulók számára az egyéni képességekhez, készségekhez, életkori sajátosságaikhoz igazodó fejlesztést. Pedagógiai tevékenységünk során támaszkodunk a tanulók pozitív tulajdonságaira, a meglévő képességelőnyökre, valamint érzelmi kötődéseikre. Különös hangsúlyt helyezünk a társadalmi együttélés szempontjából szükséges és kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztésére, a teljes személyiségfejlesztésre a szociális beilleszkedés megvalósulása érdekében.

Rendszeres programjaink közé tartozik a nyílt nap, tanulmányi séták, kulturális programok, bel- és külföldi kirándulások. Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, ünnepélyeink hangulatosak, emlékezetesek. Minden évben eredményesen szerepelünk a Koncz Dezső Tanulmányi Versenyen és a Budapesti Kulturális Versenyen. A kerületi tolerancia-programban való részvétel gyermekeink számára nagy fontossággal bír, új élményekkel gazdagodnak általa.