Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


Általános Iskola tanulásban akadályozott tanulók számára (1-8. évfolyam)

Az enyhén értelmi fogyatékos tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását ellátó általános iskola tanulócsoportjaiban az oktatási tartalmak, eljárások, eszközök alkalmazkodnak a tanulók sajátos nevelési szükségleteihez.

Az oktató-nevelő munka legfontosabb céljai, feladatai

 • Az általános műveltség megalapozása az életkori sajátosságok, a tanulási akadályozottság és fejlettség figyelembevételével;
 • Az alapvető készségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztése;
 • Komplex személyiségfejlesztés, habilitációs-rehabilitációs foglalkozások
 • Önállóságra, önálló életvezetésre való felkészítés, saját korlátaik megismertetésével,
 • A társadalomba való beilleszkedés feltételeinek elsajátíttatása; a társadalmi szocializációt segítő képességek fejlesztésével;
 • A tanulók sajátosságainak leginkább megfelelő tanulási technikák elsajátíttatása, a tanulás megtanítása, a pozitív tanulási attitűd megteremtése.
 • Oldott, humánus légkör megteremtése a nevelés - oktatás folyamatában, ahol az értelem, érzelem szabadon kibontakozik.
 • A gyerekek érdeklődésének, életkori sajátosságainak figyelembe vételével változatos tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok biztosítása.
 • Önmaga és a társak másságának ismerete, megértése, türelem a mások hátrányos helyzetével való visszaélés elkerülése.
 • A szokások, hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, erkölcsös viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben.
 • Az önzetlenség, a szeretet, a segítőkészség, a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása.
 • Részvétel a tanulócsoport, a közösség életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, oldott viselkedés az iskolai környezetben.

Megvalósítás keretei az alsó tagozaton (1-4. évfolyam)

Az alsó tagozatos gyermekek közül a nyújtott 1. osztály, az 1. és 2. osztály tanulói napközi otthonos ellátásban vesznek részt, a 3-4. osztály egytanáros modell szerint működik.

A tagozaton tíz gyógypedagógus három gyógypedagógiai asszisztens segítségével oktatja, neveli tanulóinkat. Tanáraink szakvizsgával és egyetemi végzettséggel is rendelkeznek.

Fő célunk, hogy a hozzánk járó valamennyi gyermek eleget tegyen az 1.-4. évfolyam tantervi követelményeinek, tanmeneteinket az adott osztály képességprofiljának megfelelően, a gyerekek erősségeinek/nehézségeinek ismeretében dolgozzuk ki. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat a tanítás, fejlesztés ne terhelje túl.

Munkánk fő irányvonala, hogy tanulóink szeressenek iskolába járni és akarjanak új ismereteket szerezni. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hozzánk kerülő elsős kisgyermekek, ha erre szükségük van, az első osztály tananyagát elnyújtva, két év alatt végezzék el megfelelő előkészítés, fejlesztés és differenciálás mellett. Az ismereteket tanulóink tapasztaltatás útján sajátítják el, hogy mélyen beépüljön és később fel tudják használni további tanulmányaik és felnőtt életük során. Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, gyermekeink tanulmányi és kulturális versenyeken minden évben szép eredményeket érnek el.

Évente kétszer projekthetet szervezünk, ilyenkor az öt osztály közösen dolgozik és élményekben gazdag programokon mélyül el egy-egy fontos témában.

Tagozatunkon több szakkör működik - mesedélután, hagyományőrző, kerámia, természetbúvár, dráma, játék-, melyeken a gyerekek örömmel vesznek részt.

A délutáni foglalkozásokon tanáraink lehetőség szerint feloldják az osztálykereteket és a gyermekek együtt tevékenykednek.

Részt veszünk a X. kerület Tolerancia Programjában, melynek keretében tanulóink különböző általános iskolába látogatnak el és egy-egy osztály vendégeként együtt tanulnak, játszanak, barátkoznak a többségi iskolába járó gyermekekkel.

Megvalósítás keretei a felső tagozaton (5-8- évfolyam)

A felső tagozat funkciója első sorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása, bővítése. Az alsó tagozaton elért eredményekre építve folytatjuk fejlesztő munkánkat. Továbbfejleszthető, továbbépíthető tudást kívánunk nyújtani az egyéni adottsághoz, a sérüléshez viszonyítottan.

Hangsúlyos a megismerési módszerek további fejlesztése. Ha lehetséges a tanulásban előtérbe kerül a verbális szint, de több esetben számolni kell a továbbiakban is a manipulációs, illetve a képi szint jelenlétével is. A közismereti tantárgyak többségét egytanáros modell keretében az osztályfőnökök tanítják kiegészülve a készségtárgyakat és nyelvet tanító kollégákkal.

A hagyományos oktatási módszerek és szervezeti keretek alkalmazása mellett törekszünk a modern pedagógiai eljárások mind szélesebb körű használatára is. Fontosnak tartjuk, hogy tanuló aktív részese legyen a tanulás-tanítás folyamatának. Évente két alkalommal tartunk projektoktatást, gyakran jelenik meg az órákon a kooperatív technikák alkalmazása, amelyek a tanulók és tanárok körében is nagy népszerűségnek örvendenek. Tanulóink részére évente két alkalommal többnapos kirándulást szervezünk, tavasszal pedig többnapos "Erdei Iskolában” tanulhatnak a gyerekek.

Munkánkat végigkíséri a folyamatos fejlesztő, segítő ellenőrzés és értékelés. Minden esetben elsősorban a gyermek önmagához mért fejlődését kívánjuk értékelni.

Harmonikus személyiségfejlesztéssel, egyéni bánásmód alkalmazásával, képesség szerinti differenciált foglalkozással tagozatunk arra törekszik, hogy a tanulók tudjanak alkalmazkodni a szűkebb és tágabb környezetükhöz és reális önismeretük kialakításával segítsük megfelelő pályaválasztásukat.

A demokratikusan megválasztott és működtetett diákönkormányzat számos programmal, akár szülőket is bevonva biztosítja, hogy az iskolaközösségben jól érezzék magukat diákjaink. A Diákönkormányzat tanulóink részére rendszeresen szervez színház-, mozi-, múzeumlátogatást, sport- és kulturális vetélkedőt, családi kirándulást.