Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


ÓVODAI CSOPORT

Komplex gyógypedagógiai intézményünk egy óvodás csoporttal rendelkezik, a csoport életkor és képesség tekintetében is vegyes képet mutat. Óvodásaink különleges gondozást, speciális ellátást, egyéni bánásmódot igényelnek. Gyermekeink sajátos nevelési igényéből adódóan óvodánk nevelési programja nagymértékben eltér a többségi óvodák nevelési programjaitól. Mindez megjelenik már abban is, hogy sok mindent direkt módon kell megtanulniuk, amit normál fejlődésű gyermek indirekt módon sajátít el. Eltérő pedagógiai módszerek alkalmazását teszi szükségessé sok esetben természetes kíváncsiságuk alacsony szintje, illetve hiánya, amiből következően nem várható el tőlük, hogy önállóan kapcsolódjanak be egyes tevékenységekbe.
Óvodánkban egész napos nevelés során folyik a gyermekek személyiségének, képességeinek komplex, sokoldalú fejlesztése. Az irányított tevékenységek mellett természetesen a szabad játék is fontos szerepet játszik a mindennapjainkban.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A csoportot két gyógypedagógus irányítja, mindennapi munkájukat egy gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka segíti. ( Nkt. 47.§.(4) a valamint Nkt. 3. számú melléklete. Nagyon fontosnak tartjuk a csoportban dolgozók, harmonikus, összehangolt munkáját, a szeretetteljes légkört, ami nagyban hozzájárul a gyerekek érzelmi biztonságához. Olyan gyermekközpontú óvodát szeretnénk, amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, meleg, elfogadó - derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda valamennyi dolgozójának feladata.

TÁRGYI FELTÉTELEK

Kedves, világos, jó hangulatú csoportszoba, megfelelő méretű bútorokkal, játéktérrel. A játéktér és a munkaterület jól elkülönül. A kicsi önállóan mozgatható asztalokkal a foglalkozásoknak megfelelően alakítható a csoportszoba. A játékok a gyerekek számára elérhetőek, témakör és funkció szerint rendezve jól áttekinthetoen helyezkednek el a polcokon.
Zuhanyzóval felszerelt wc, eltérő magasságban elhelyezett mosdókkal. A fektető csendes, jól szellőztethető, különálló helyiségben került kialakításra.

Nagy, gondozott zöldterület, fészek hinta, mufüves foci pálya, saját kis kert, homokozó, kerti játékok (roller, futó bicikli, homokozó játékok, kerti járművek)

FELVÉTEL AZ ÓVODÁBA

Gyógypedagógiai óvodai csoportunk gyermekeket fogad kiemelten a 10. kerületből, valamint Budapest egész területéről és a Pest környéki településekről. Minden gyermek a szülő kérésére és a Pedagógiai Szakszolgálatok Szakértői Bizottságainak szakvéleménye alapján kerül intézményünkbe.
Az Nkt. 4. számú melléklete szerint a gyógypedagógiai óvodai csoport létszáma maximum 13 fő lehet.
A beszoktatás igény szerint történik a gyerekek érdekének, szükségleteinek figyelembevételével. Az óvodások egészségvédelme érdekében az óvoda megkezdésekor, 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, valamint a kötelező védőoltások meglétét igazoló oltási könyv bemutatását kérjük. A fertőzések elkerülése és megállítása érdekében a gyermek gyógyulásáról év közben is orvosi igazolást kell hozni.

AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSE

Az óvodás gyermek hatékony és egészséges fejlodésének, fejlesztésének kereteit a heti rend és a napirend teremti meg. Az egyes tevékenységek időtartama függ a gyermekek egyéni fejlettségétol, aznapi állapotától és a feldolgozásra kerülő témától. Úgy 5-15-20 perces foglalkozások lehetnek. A tematikus feldolgozásnak megfelelően az egyes témák feldolgozási ideje egy hét, de esetenként ennél hosszabb is lehet.
A tevékenységi formák ritmikusan ismétlodnek, a gyakorlásra, ismétlésre kellő időt biztosítva, a gyermekek spontán megnyilvánulásait is figyelembe véve. A foglalkozások az adott csoport szokásrendszerének megfelelően, azonos rítusok szerint indulnak (pl. teremrendezés, éneklés, hiányzók azonosítása játékos formában, időjárás megfigyelése). A csoportos és egyéni foglalkozások, a játékra, a levegőzésre, a pihenésre, a nyugodt étkezésre, tisztálkodásra, az önálló tevékenykedésre fordított idő megfelelő aránya biztosítja a gyermekek optimális fejlesztését, a túlterhelés, és az üresjáratok kiküszöbölését.
Fejlesztő munkánk során folyamatos ellenőrzéssel gyozodünk meg annak hatékonyságáról. A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével, rendszeresen visszatérő ismétlodésével, mely egyben érzelmi biztonságot is jelent a gyerekek számára. Óvodai tagozatunkon a napirend a következőéppen alakul:
A napirendet a stabilitás, folyamatosság és a rugalmasság jellemzi.

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI

Ne tegyünk semmit kényszerré, ami kényszer nélkül tiszta öröm forrása a gyermek számára.
/Hermann Alice/

 • Szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelemben, ingerekben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.
 • Minden gyermek a saját képességei szerint nevelhető.
 • Fontosnak tartjuk, hogy az itt dolgozó felnőttek tetteikkel is sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, elfogadást a gyermekek felé: hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.
 • Munkánkkal elő szeretnénk segíteni, hogy minden gyermek ismerje értékeit, erősségeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt természetesen minden lelki feszültség nélkül fogadja el.
 • Az óvodai nevelésünknek egyik nagyon fontos része az is, hogy a szülőkkel is megismertessük óvodai munkánkat, céljainkat, törekedjünk arra, hogy ne csak hangsúlyozva legyen, hanem meg is valósuljon az együttműködés. Adjunk teret a szülőknek, hogy ismereteket szerezzenek az óvodában folyó nevelőmunkáról, gyermekükkel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre válaszokat kapjanak.

AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA

 • A családdal szorosan együttműködve, gondoskodni a sajátos nevelési igényű kisgyermekek egészséges életmódjának kialakításáról, komplex, tervszerű, harmonikus, szakszerű fejlesztéséről, az egyéni képességek maximális figyelembevételével.
 • Egyrészt a család nevelő munkájának, folytatása, másrészt annak új módon való kiegészítése. Az óvodába lépés pillanatától az óvoda dolgozói és a szülők felelossége az, hogy a gyermek fejlodése, viselkedése, személyiségének alakulása a lehető legjobban megfeleljen a társadalmi normáknak és az együtt elért eredmények jó alapot jelentsenek az iskolai neveléshez
 • Egyéni és kiscsoportos stimuláló korrekcióval elosegíteni a fennálló rendellenességek javítását, csökkentését s megelőzni a következményes ártalmak kialakulását. Támaszkodva a nem, vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb muködésének tudatos fejlesztésébol adódó kompenzációs lehetőségekre.
 • A gyermekek képességeit sérülés specifikus módszerekkel, terápiákkal, a gyógypedagógiai technikák szakszerű megválasztásával és alkalmazásával fejleszteni.
 • A sajátos nevelési igényű kisgyermek harmonikus személyiségfejlodéséhez (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés) szükséges sikereit-, próbálkozásait értékelő, másságát elfogadó környezet kialakítása.
 • Elősegíteni a gyermeki személyiség kibontakozását, különös tekintettel a játéktevékenységre, illetve az életkornak- és fejlettségi szintnek megfelelő műveltségtartalmak közvetítésére.

Az óvodai nevelés során folyamatos a gyógypedagógiai megsegítés annak érdekében, hogy a tankötelezettségi életkorra a gyermekek elérjék azt az iskolakészültséget, mellyel tanulmányaikat megkezdhetik a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok által, számukra kijelölt iskolatípusban.