Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

Pedagógiai értékeink

 • Az iskolai légkör
  Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös szereteten, tiszteleten alapulnak, érvényesül a demokrácia, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát.

 • Gyermekközpontúság
  Az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. Empatikus, toleráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekszünk biztosítani az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A pedagógusok a pozitív szociális magatartásminták közvetítésével, empátiakészségükkel segítik a gyermekeket önmaguk és korlátaik elfogadásában, s ez által társadalomba való beilleszkedésüket is. Megnyilvánulásaikkal igyekeznek megbízható, hiteles példaképek lenni.

 • Általános emberi értékek közvetítése
  Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük való azonosulásra. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekük.

 • Hagyományok tisztelete és ápolása
  Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, Az évente megrendezett színvonalas iskolai szintű ünnepélyek megtartása, emlékhelyek meglátogatása – aktualitásuk mellett -, a közösséghez tartozás érzését is erősítik, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit közvetítik

 • Humanizmus
  A tanulók feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, szeretete és érdekeik védelme érvényesül az iskolai élet minden területén

 • Hatékony együttműködés
  A nevelő – oktató munka szereplőivel, az intézmény belső é s külső partnereivel, kiemelten fontos feladatként kezeljük a kapcsolatok fenntartását, ápolását, rendszeres kommunikációs lehetőség biztosítását,valamint új kapcsolatok kiépítését.

 • Esélyegyenlőség biztosítása
  Minden tanulónknak, a hátrányos megkülönböztetés kizárásával, egyenlőesélyeket biztosítsunk egyénre szabott felzárkóztató munkával, segítségnyújtással szociokulturális hátrányaik leküzdéséhez.

 • Testi, lelki egészség
  Fontos szerepe van a mindennapi iskolai életben az egészséges életmódra, környezettudatosságra nevelésnek, a helyes szabadidő-kultúra megismerésének, megvalósításának, egyéni és a közösségi szinten egyaránt.

 • A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája
  A kognitív tanulási képességek és a személyiség egészének fejlődését meghatározó szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése egészséges arányának megteremtése.

 • Tanulás támogatása
  Pedagógusaink, a gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket alkalmaznak, törekszenek az egyéni és a csoportsajátosságoknak, életkornak megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Segítik a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában, az önálló ismeretszerzés képességeinek fejlesztésével,a tanulók tapasztalataira, előzetes tudására építve.

 • Közösségi élet
  Tanulóink szociális kompetenciáinak következetes fejlesztését úgy tudjuk elérni, hogy iskolánk igazi életteret és támogatást nyújt a szocializációs folyamatokban, az együttélés, az együttes munkavégzés, a közösségi viselkedés normáinak, szabályainak közvetítésével. Ezáltal segíteni tudjuk tanulóink társadalomba való mind teljesebb integrációját. Rendszeres, tervezett tanórai és tanórákon kívül tevékenységeinkben, programjainkban tudatosan teszünk az iskolai közösségek fejlődéséért.